Výroční zpráva za rok 2008

  • PDF

Finance

A. Příjmy podle zdrojů

% z celku

Ministerstva - MPSV

845 000

21,1

Úřad práce

62 916

1,6

Sdružení Růže

81 850

2,0

Granty nadací

354 518

8,8

Dotace Krajského úřadu

0

0

Dary firem a organizací

1 971 750

49,1

Dary osob

142 480,50

3,5

Příjmy z vlastní činnosti

297 243

7,4

Ostatní příjmy (nájem, člen. přísp.)

4 080

0,1

Úrok z účtů

565,23

0,1

Tržby z prodeje majetku

252 000

6,3

CELKEM

4 012 402,73

100

B. Výdaje

   

Mzdové náklady

1 676 799

39,4

Zákonné soc. pojištění

586 885

13,8

Odpis DNHM a DHM

534 400,50

12,5

Spotřeba PHM

103 864,16

2,4

Oprava a údržba – objekt, auta

583 071,60

13,7

Spotřeba energie

258 922,97

6,1

Spotřební materiál

375 533,53

8,8

Ostatní služby

75 597,12

1,8

Jiné ostatní náklady – bank. poplat., pojišt.

64 746,84

1,5

CELKEM

4 259 820,72

100

C. Rekapitulace

 

Příjmy

4 012 402,73

Výdaje

4 259 820,72

Hospodářský výsledek

-247 417,99

V Borovanech 17. 3. 2009 Jiří Bajer

Vážení partneři a přátelé,


rok 2008 byl pro Borůvku již šestnáctým rokem aktivního působení v neziskovém sektoru. Pokud bych se měl za uplynulým rokem ohlédnout, řekl bych, že byl úspěšný. Těší mě konečný výsledek, protože jsme splnili jeden z našich cílů pomáhat postiženým občanům.

Dokázali jsme to, ale jen díky Vašemu zájmu a ochotě pomoci druhým. Pomáháte nám vytvářet příjemné prostředí, kde se postižení cítí spokojeně a vědí, že jsou pro nás vždy na prvním místě. Vážíme si, že Borůvku berete pod svá ochranná křídla.

S Vámi dokážeme víc. Děkujeme. Jiří Bajer ředitel správní rady

Výroční zpráva

Občanského sdružení Borůvka, Borovany

za rok 2008

O b č a n s k é s d r u ž e n í B o r ů v k a , B o r o v a n y

ul. Petra z Lindy 147, 373 12 Borovany tel/fax 387 981 969

IČO 266 41 003, účet 0563086389/0800 ČS T. Sviny

e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.boruvka-borovany.cz

Ø Slovo úvodem

Jak již bylo na začátku výroční zprávy řečeno, rok 2008 byl pro Borůvku rokem úspěšným. Podařilo se realizovat všechny odlehčovací pobyty s celkovým počtem 171 těžce tělesně postižených klientů z celé České republiky. Těší nás nejen vzrůstající zájem klientů o naše služby, ale i skutečnost, že oproti roku 2007 je celkové navýšení o více jak 40 klientů. I tak jsme nedokázali z kapacitních důvodů službu poskytnout cca 50 zájemcům o službu.

Rád bych se dotkl i finanční stránky. Velké poděkování patří sponzorům, kteří se podíleli téměř padesáti procenty na chodu celého zařízení. Velice si vážím partnerů, kteří dlouhodobě podporují naše služby. Nebereme podporu jako automatickou, plně si uvědomujeme, že aktivit, které je třeba podpořit, je celá řada. Vyjádřenou podporu vnímáme jako prestiž a ocenění naší práce pro druhé.

Borůvka se také zapojila do pyžamové stávky v rámci BED IN, aneb co by se stalo, kdyby pracovníci v sociálních službách nevstali z postele. Chtěli jsme se připojit k dalším organizacím a poukázat na problémy, se kterými se potýkají organizace poskytující sociální služby. Nemáme žádnou oporu v zákoně, naše činnost začíná v lednu vždy z bodu nula. Nemáme možnost dlouhodobé podpory, která by nám umožnila rozvoj služeb a jejich zkvalitnění. (O tom, že ministerstvo má sociální oblast silně na okraji zájmu svědčí skutečnost, že do dnešních dnů, březen 2009, jsme přidělenou dotaci na účet nedostali).

Závěrem bych rád poděkoval všem lidem a organizacím, kteří se snažili Borůvce a jejím klientům pomoci. Děkuji lidem, kteří se účastnili sbírek, jejichž výtěžek putoval do Borůvky. Svým přístupem jste dokázali, že Vám osud druhých není lhostejný.

Poděkování patří všem zaměstnancům Borůvky za odvedení dobré práce a za vytvoření příjemného prostředí, do kterého se klienti rádi vrací. Pevně věřím, že jsme rodičům alespoň na chvíli pomohli s péčí o jejich postižené děti a dali jim možnost na chvíli si odpočinout a především nabrat nové síly do další péče.

Ø Pracovní kolektiv zařízení

Pracovní kolektiv je veden ředitelem správní rady, který je zároveň statutárním zástupcem sdružení. Dále je to ekonom a administrativní pracovník. Péče o klienty je vykonávána pracovníky v sociálních službách v přímé péči, sociálním pracovníkem a pomocným personálem. Součástí týmu je kuchař. V roce 2008 jsme měli 12 zaměstnanců.

Ø Registrované služby dle zákona č. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách

v Odlehčovací služby; Identifikátor služby: 295 11 62

v Pečovatelská služba; Identifikátor služby: 687 53 32

Ø Popis jednotlivých služeb

Odlehčovací služba – je určena pro klienty od tří let věku až po starší seniory. Maximální počet lůžek na pobyt je 8. Cílem služby je převzetí péče o těžce tělesně postiženého klienta v době, kdy se rodina cítí být nepřetržitou péčí zcela vyčerpána, nebo se nachází v krizové životní situaci, kterou bez pomoci z vnějšku nedokáže sama vyřešit. V roce 2008 bylo realizováno 21 odlehčovacích pobytů. Celkem službu využilo 171 těžce tělesně postižených klientů. Průměrný počet klientů na pobyt byl 8,1. Za jedenáct let poskytování odlehčovací péče jsme službu poskytli 1 522 klientům z celé České republiky.

Celkové náklady na odlehčovací službu byly v roce 2008 ve výši 1 959 461,-Kč.

Pečovatelská služba – je určena pro klienty starší 19 let až po starší seniory. Maximální počet klientů je 7. Cílem služby je pomoci lidem se zdravotním postižením a to jak jednotlivci, tak rodině s pracemi, které by člověk s handicapem sám nezvládl.

V roce 2008 stály celkové náklady na pečovatelskou službu 712 287,-Kč.

Ø Stavební adaptace a opravy zařízení

V roce 2008 proběhla nutná modernizace kuchyně. Práce byly rozděleny na dvě etapy. V první části byla provedena modernizace technologií, ve druhé části vybudujeme nové zázemí pro kuchaře a sklady. Druhá etapa je plánována na první pololetí 2009. Technologie byla dodána firmou Salmon – Gastro. Jaký byl přínos modernizace kuchyně pro zařízení? Především nám umožnila připravovat větší množství obědů, které v rámci pečovatelské služby dovážíme do rodin seniorů a postižených. To by bez úprav nebylo možné. Moderní technologie splňuje nejen přísné hygienické nároky, ale je šetrná i vůči životnímu prostředí. Náklady se do současné doby vyšplhaly na částku cca 900 tisíc korun.

Ø Co bychom chtěli v roce 2009

v být oporou rodinám s postiženými dětmi

v dokončit plánovanou druhou etapu modernizace kuchyně

Ø Úspěchy Borůvky a spolupráce s nadacemi

Mezi významné partnery patří i nadace a nadační fondy. Každoročně píšeme několik žádostí, ať již na zajištění provozu či na zakoupení vybavení. Vždy nás potěší, pokud náš projekt uspěje. V roce 2008 se tak stalo u Nadace rozvoje občanské společnosti, která ve spolupráci s Českou televizí organizuje nejznámější humanitární sbírku Pomozte dětem!. Projekt Borůvky byl v této sbírce podpořen již poosmé. My si této podpory velice ceníme a vážíme.

Dalším úspěchem bylo podpoření projektu modernizace kuchyně Nadačním fondem J&T. Nadační fond J&T tím významně přispěl k úspěšné přeměně naší kuchyně.

V závěru výroční zprávy mi dovolte srdečně poděkovat všem, bez nichž by Borůvka neexistovala a nerozvíjela se. Náš dík patří především:

v Našim partnerům – sponzorům, nadacím a jednotlivcům, kteří nám pomáhají překonávat nejen mezilidské bariéry.

v Příznivcům v nejrůznějších organizacích a institucích, kteří pomáhali naše problémy řešit a hledat cestu jak pomoci.

v Společnostem KOVOTEX, v. d. i. a Ekonomickým stavbám, s. r. o., za dlouhodobou a významnou podporu, bez níž bychom si poskytování našich služeb nedokázali představit.

v Městu Borovany a Sdružení Růže za jejich stálou přízeň a podporu.

J paní Böhmová

J paní Bláhová

J paní Brošková, Borovany

J paní Homolková Růžena

J paní Ing. Pavlásková Hana, Malšice

J paní Křížková Hana, Purkarec u Hluboká nad Vltavou

J paní Sriencová Jana, Praha

J paní Vařilová Vlasta, Praha

J Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Praha

J Reckitt Benckiser, spol. s r. o., Praha

J RWE Transgas Net, s. r. o., Praha

J Sdružení Růže

J SIAD CZECH, spol. s r. o., Braňany u Mostu

J Singa, spol. s r. o., Praha

J SMP CZ, a. s., Praha

J Spolek ČESK

J SPŠ SE České Budějovice

J STARKA, v. o. s., České Budějovice

J Stavby silnic a železnic, a. s., Praha

J Stavoklima, v. o. s., České Budějovice

J STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha

J Sudop Praha, a. s., Praha

J Tekro, spol. s r. o., Praha

J Teplárna České Budějovice, a. s., České Budějovice

J Úřad práce České Budějovice

J Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice

J Vincenské společenství

J Vitra Koncept, spol. s r. o., Praha

J žáci 9. třídy ZŠ Borovany

Jménem našich klientů děkujeme za finanční dary, dobrovolnickou práci a jiné formy pomoci a podpory.

Poděkování našim dárcům a příznivcům

J 1.JVS, a. s., České Budějovice

J A TOP, s. r. o., Sobotka

J Admass Direct Marketing, s. r. o., Praha

J ANNONCE, k. s., Praha

J A TOP, s. r. o., Sobotka

J BDO PRIMA CB, s. r. o., České Budějovice

J BEST, s. r. o., České Budějovice

J Citibank Europe, plc, Praha

J COLOP CZ, s. r. o., Borovany

J Český červený kříž – oblastní spolek České Budějovice

J Český červený kříž Borovany

J Delacon Biotechnik ČR, s. r. o., Šumperk

J DIM, s. r. o., České Budějovice

J Duropack Bupak Obaly, a. s., České Budějovice

J E.ON IS Czech Republic, s. r. o., České Budějovice

J Ecolab Hygiene, s. r. o., Brno

J Elektro U Helmichů, České Budějovice

J Elektrizace Praha, spol. s r. o, Praha

J EKOEKO, s. r. o, České Budějovice

J Ekonom – systém, s. r. o., České Budějovice

J EKONOMICKÉ STABY, s. r. o., Zruč – Senec

J Euroline Bohemia, s. r. o., Brno

J Fleishman – Hillard, s. r. o., Praha

J Goedhart Bohemia, s. r. o., Nymburk

J GPN GmbH – org. složka Česká rep., Trhové Sviny

J GTS Novera, České Budějovice

J Hewlett – Packard, s. r. o., Praha

J Institut zahraničního vzdělávání, Praha

J INTV, spol. s r. o., Praha

J Keramo Steinzeug, s. r. o., Borovany

J Kovotex v.d. i., České Budějovice

J Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

J LAB & Pharma, s. r. o., Praha

J M – line, spol. s r. o., České Budějovice

J MANE ENGINEERING, s. r. o., České Budějovice

J Mebikan, s. r. o., provozovna Lišov

J METROSTAV, a. s., Praha

J město Borovany

J Milan Král, s. r. o, České Budějovice

J MIPA, p. Maňhal, Borovany

J Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

J Motip Dupli, s. r. o., Popůvky u Brna

J Nadace NROS – celonárodní sbírka Pomozte dětem!

J Nadační fond J&T, Praha

J Nadační fond Veolia

J obec Ledenice

J pan "Brďa"

J pan Babka Václav

J pan Ing. Fiedler Jindřich, České Budějovice

J pan Jiří Kadlec, České Budějovice

J pan Kalíšek Martin, Praha

J pan Ing. Kozel Václav, Hluboká nad Vltavou

J pan Ing. Kubý Robert, Praha

J pan PhDr. Malík Stanislav, Borovany

J pan Ing. Polášek Petr, Praha

J   pan Vacek Michal, Olešnice

J pan Vařil Jiří, Praha

Aktualizováno Čtvrtek, 08 Prosinec 2011 22:58